REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW KWOTOWYCH

§ 1

1. Bony rabatowe upoważniają do skorzystania z usług w Secret Avenue zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu. Można nimi płacić za usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej www.secret-avenue.pl lub w recepcji Secret Avenue.
2. Bony rabatowe są ważne 6 miesiący od daty zakupu. Po upływie terminu ważności Bonu, jego niewykorzystana wartość zostaje utracona.

§ 2

1. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że osoba korzystająca z zabiegu jest posiadaczem Bonu.
2. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, smsową, mailową, osobiście lub za pomocą social mediów, na 2h przed umówioną wizytą, Bon uznany zostaje za zrealizowany.
3. Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
4. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
5. Zgodnie z życzeniem osoba posiadająca może dopłacić do Bonu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
6. Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami, ofertami specjalnymi, rabatami oraz płacić za kosmetyki detaliczne.

§ 3

1. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu, Secret Avenue nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
2. Integralną częścią Bonów jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Secret Avenue. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. Zakup bonu stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

REGULAMIN KARNETÓW SECRET AVENUE

§ 1

1. Secret Avenue oferuje w sprzedaży karnet, który uprawnia  posiadaczy do korzystania z usług salonu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

1. Karnet uprawnia do korzystania z usługi świadczonej przez Secret Avenue wyłącznie osobę na Karnecie wskazaną [„Posiadacz Karnetu”]. Jeżeli kupujący Karnet [„Kupujący”] nabywa go dla innej osoby, indywidualizacja Karnetu następuje najpóźniej przy pierwszej wizycie w salonie.
2. Posiadacz Karnetu jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w okresie ważności Karnetu.
3. Niewykorzystanie Karnetu w terminie określonym w treści dokumentu Karnetu powoduje utratę jego ważności.
4. Po upływie okresu ważności Karnetu Posiadacz Karnetu nie może żądać od Secret Avenue wykonania usługi, do której Karnet uprawniał, ani wystąpić wobec Secret Avenue z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z usługą, do której Karnet upoważniał, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
5. Karnety są karnetami imiennymi, ważnymi 6 miesiący od dnia zakupu.

§ 3

1. W przypadku gdy w okresie ważności Karnetu, Posiadacz Karnetu nie wykorzysta wszystkich usług, do których Karnet upoważnia kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi przez Secret Avenue.
2. Posiadacz Karnetu uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnej usługi, do której Karnet upoważnia.
3. Zabrania się odsprzedawania Karnetu osobom trzecim.

§ 4

1.Karnet nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Secret Avenue na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo, ani nie podlega wymianie na inne Karnety lub usługi inne niż te, do których uprawnia.
2.. Zakupiony Karnet nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Kupujący jak również Posiadacz Karnetu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Jeżeli Kupującym jest osoba inna niż Posiadacz Karnetu, wręczenie Karnetu Posiadaczowi Karnetu powoduje cesję wierzytelności wobec Secret Avenue z tytułu zakupu Karnetu i wejście Posiadacza Karnetu w pozycję prawną Kupującego.
3. Zakup Karnetu stanowi potwierdzenie, że Kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Przyjęcie Karnetu przez Posiadacza Karnetu stanowi potwierdzenie, że posiadacz Karnetu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Kupujący zobowiązany jest przed przekazaniem Karnetu poinformować Posiadacza Karnetu o warunkach korzystania z Karnetów zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji Posiadaczowi Karnetu, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zwolnić Secret Avenue ze zobowiązań wobec Posiadacza Karnetu.