Regulamin

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

§ 1

Instytut Urody Secret Avenue powiązany ze stroną internetową www.secret-avenue.pl prowadzona przez spółkę „Secret Avenue SP. Z O.O.” przy ul Partyzantów 3, 80-254 Gdańsk, posiadającą  NIP:9571155930 Regon: 524775474, zwany dalej Salonem.

§ 2

Skorzystanie z oferty salonu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 3

1. Salon świadczy usługi przy ul. Partyzantów 3 w godzinach poniedziałek- piątek 9:00- 20:00 oraz w soboty 9:00-15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon jest nieczynny. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych ( typu: brak prądu, wody, gazu).
2. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
3. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
4. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
5. W salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
6. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.
7. Pracownicy salonu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
8. W salonie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
9. Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik salonu porządkuje stanowisko pracy.

§ 4

1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
2. Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).
4. Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
5. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
6. Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
7. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
8. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu kosmetycznego za przeprowadzony zabieg.
9. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
10. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty salonu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
12. Salon kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie.
13. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w poczekalni.

§ 5

1. Na terenie całego salonu kosmetycznego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
2. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.

§ 6

1. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
2. Promocje i rabaty nie łączą się.
3. Za usługi świadczone w salonie płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
4. Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi

§ 7

1. Klientka lub Klient otrzymuje powiadomienie SMS o planowanym terminie wizyty.
2. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się punktualnie. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut wizyta zostaje anulowana.
3. Salon zastrzega sobie prawo do uznania wizyty za odbytą, jeżeli klient nie odwoła wizyty dwa razy z rzędu. Możliwe jest odwołanie drogą telefoniczną, SMS, mailową lub poprzez messenger.
4. W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

§ 9

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

§ 10

Konsument, który zawarł z Salonem umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

§ 11

1. Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.
2. Klienci korzystający z usługi manicure/pedicure/przedłużanie rzęs powinni zgłaszać reklamację nie później niż w terminie 7 dni od daty wykonania usługi. W późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.
3. Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji salonu osobiście lub drogą mailową. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.
4. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
5. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i salon kosmetyczny.

§ 12

Vochery widoczne na stronie pod nazwą Bony kwotowe, imienne i karnety zwane dalej Voucherami. 

1. Vouchery są ważne 6 miesięcy od daty zakupu, chyba że zostało to zaznaczone inaczej. 

2. Vouchery kupione w promocyjnej cenie są ważne 3 miesiące.

3. Vouchery są imienne, w związku z tym nie można ich przekazać innej osobie i nie ma możliwości wymiany ich na gotówkę.

4. W celu wykorzystania zakupionego voucheru należy udać się do Salonu, z paragonem lub innym dowodem zakupu.

5. Po zakupie klient dostaje potwierdzenie zakupu i/lub voucher w postaci elektronicznej lub fizycznej(zakup w siedzibie Salonu) 

6. Warunki rezygnacji(anulacji) z Voucheru:
§ 10niniejszego regulaminu
– przeciwskazania medyczne, o których klient nie wiedział w momencie zakupu( wykryte podczas wywiadu z konsumentem przez pracownika salonu)

7.Zasady składania i rozpatrywania reklamacji jak w § 11 pkt 3

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.