REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ W duecie taniej” (dalej jako „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „ W duecie taniej” (dalej jako „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) jest VERSADA Secret Lashes sp. z o.o. (dalej zwana „Organizatorem”).
2. Promocja prowadzona będzie w salonie kosmetycznym Secret Avenue.
3. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.
4. Regulamin Promocji dostępny jest w recepcji salonu Secret Avenue oraz na stronie internetowej na www.secret-avenue.pl.

§ 2 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne.
2. Akcja promocyjna obejmuje wszystkie zabiegi dostępne w salonie o wartości powyżej 200zł
3. Klient wykonujący w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zabiegi spełniające wymogi określone niniejszym Regulaminem (dalej jako „Uczestnik”) otrzyma możliwość jednorazowego skorzystania z rabatu zmniejszającego cenę wykonywanych zabiegów o 20% na poniższych zasadach:
a. Uczestnik, który podczas jednej wizyty skorzysta z zabiegów wraz z osobą towarzyszącą b. Osoba towarzysząca, musi spełniać warunek nowego klienta, a więc takiego który przez okres min. 2 lat nie korzystał z usług salonu Secret Avenue
c. Jednorazową zniżkę w wysokości 20% do wykorzystania na danej wizycie otrzymuje Uczestnik wraz z osobą towarzyszącą
d. Dopuszcza się, rezerwację wizyt jedna po drugiej, jednakże muszą się one odbyć bezpośrednio po sobie.
e. Zniżka nie upoważnia do wykupienia karnetów.
4. Rabat naliczony zostaje podczas rozliczania się w kasie salonu i nie łączy się z innymi rabatami, bonami i kodami rabatowymi.
5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji nieograniczoną liczbę razy w czasie jej trwania, pod warunkiem, że każdorazowo przybędzie z inną osobą towarzyszącą spełniającą warunek nowego klienta.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
7. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do udziału klienta w Promocji konieczna jest akceptacja jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły wyższej, (b) gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Akcji Promocyjnej, (c) oczywistych omyłek i błędów pisarskich, (d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie