Niniejsza Polityka prywatności, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w Secret Avenue sp. z o. o., w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych kontrahentów spółki Secret Avenue sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.
 2. Administratorem danych osobowych jest Secret Avenue sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 3, 80-244 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS pod nr KRS: 0001025942, NIP: 9571155930, REGON: 524775474, dalej „Administrator”, prowadząca swoją działalność także za pośrednictwem witryny www. secret-avenue.pl, dalej „Witryna”.
 3. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
 4. Administrator informuje osoby, których dane są pozyskiwane o przysługujących im prawach:
  – żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
  – sprostowania danych osobowych;
  – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  – przenoszenia danych;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów i usług z Secret Avenue sp. z o. o. Podstawą przetwarzania danych będzie umowa sprzedaży usług lub towarów zawierana z Secret Avenue sp. z o. o. (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Ponadto, dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile wyrażona zostanie na to zgoda kontrahenta, będąca podstawą do przetwarzania danych (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać w każdym momencie cofnięte, cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Wskazanie danych osobowych przez kontrahenta jest konieczne do zrealizowania umowy zawieranej z Secret Avenue sp. z o. o. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą biura rachunkowe, przedsiębiorstwa kurierskie, operatorzy płatności, dostawcy usług IT, serwisy aukcyjne – w celu realizacji złożonego zamówienia. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze stosowanymi rozwiązaniami technicznymi. W przypadku wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. przez czas potrzebny na realizację usług przez Secret Avenue sp. z o. o.), a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Secret Avenue sp. o. o. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Secret Avenue sp. o. o. cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i zawierania umów z Secret Avenue sp. z o. o. oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Dla skutecznej realizacji polityki prywatności Administrator zapewnia:
  1. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
  2. kontrolę i nadzór nad rzetwarzaniem danych osobowych,
  3. monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
 12. W ramach zawierania umowy z Secret Avenue sp. o. o. przewarzane będą następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 1. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony przetworzonych danych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności 
w szczególności z następujących powodów:
  1. zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów,
  2. rozwój funkcjonalności lub usług podyktowany postępem technologii internetowej;
  3. zmiana danych właściciela Witryny.
 3. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności zostanie opublikowana za pośrednictwem Witryny najpóźniej wraz z datą wejścia w życie nowego brzmienia Polityki Prywatności, a wszelkie istotne dla kontrahentów zmiany Polityki Prywatności zostaną wyróżnione tak, aby kontrahenci zostali o nich poinformowani.
 4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez kontrahentów zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są zgody udzielone przez kontrahentów. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Podjęte przez Secret Avenue sp. o. o. działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli kontrahenci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim.


Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 27 czerwca 2023 r.